Dentist Buzau
0238 716 266
0738 443 491

Protectia datelor

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal apartinând pacientilor

I. Identitate operator: Valsan

II. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza in vederea indeplinirii urmatoarelor scopuri:

1. acordarea asistentei medicale stomatologice si monitorizarea starii de sanatate orala;
2. conformarea cu cerinte legale (cum ar fi, fara ca enumerarea sa fie limitativa, obligatii de completare a evidentelor si formularelor specifice - consimtamânt pacient informat, chestionar evaluare stare de sanatate, fisa stomatologica/fisa de observatie, formula dentara, solicitari consult, scrisoare medicala, bilet de trimitere, fisa unica de raportare boli transmisibile, obligatii de arhivare, fiscale, contabile etc.);
3. inregistrarea efectuarii serviciilor de specialitate si decontarea acestora;
4. monitorizarea accesului persoanelor in unitatea sanitara, al asigurarii securitatii spatiilor si bunurilor unitatii sanitare, precum si al sigurantei persoanelor aflate in sediul operatorului (in cazul in care unitatea sanitara utilizeaza supravegherea prin mijloace video);
5. comunicarea informarilor privind activitatea operatorului prin posta electronica, telefon, sms. in cazul in care prelucrarea se efectueaza in baza consimtamântului acordat de persoana vizata, acesta poate fi retras in orice moment.

III. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza in temeiul:

1. indeplinirii unor obligatii legale (cum ar fi cele prevazute in Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile sau completarile ulterioare; HG nr. 589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare si de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile; daca este aplicabil - actele normative prin s-au aprobat pachetele de servicii si Contractul-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate);
2. executarii unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract;
3. indeplinirii unor sarcini care servesc unui interes public;
4. protejarii intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
5. intereselor legitime urmarite de operator (cum ar fi comunicarea informarilor privind activitatea operatorului prin posta ori prin posta electronica/telefon/sms daca acestea au mai fost transmise anterior prin aceste mijloace - obligatoriu cu posibilitatea persoanei vizate de a se dezabona; monitorizarea accesului persoanelor in unitatea sanitara, al asigurarii securitatii spatiilor si bunurilor unitatii sanitare, precum si al sigurantei persoanelor aflate in sediul unitatii sanitare - in cazul in care se utilizeaza supravegherea prin mijloace video; alte interese legitime urmarite identificate punctual)
6. consimtamântului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

IV. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate:

  • nume, prenume, cod numeric personal, data nasterii, vârsta, sex, adresa domiciliu/resedinta, numar de telefon, e-mail, ocupatia, loc de munca, nivel de studii, serie si numar carte de identitate sau, dupa caz, certificat de nastere, semnatura olografa, imagine;
  • date despre starea de sanatate actuala, istoric medial, imaginea persoanei vizate;
  • informatii despre stilul de viata.

V. De regula, datele cu caracter personal colectate nu se divulga in lipsa consimtamântului persoanei vizate, insa pot fi comunicate astfel de date, in baza si in limita obligatiilor stabilite de lege in sarcina operatorului, dupa cum urmeaza, fara ca enumerarea sa fie limitativa:

  • Ministerului Sanatatii si structurilor subordonate acestuia, inclusiv directiilor de sanatate publica;
  • Casei nationale de asigurari de sanatate si structurilor teritoriale ale acesteia,
  • altor autoritati/institutii publice din domeniul sanatatii si asigurarilor sociale de stat;
  • institutiilor/autoritatilor cu atributii in domeniul ordinii publice, securitatii nationale si justitiei;
  • directiilor de asistenta sociala si protectia copilului si altor institutii din domeniul asistentei sociale;
  • Colegiului Medicilor Dentisti din România si/sau colegiilor teritoriale din cadrul acestuia;
  • societatilor de asigurare - art. 40 alin. (1) Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie - este necesar consimtamântul persoanei vizate.

VI. Persoana vizata este obligata sa furnizeze datele cu caracter personal prevazute de lege pentru a putea fi indeplinite cerintele referitoare la obtinerea consimtamântului pacientului informat (cu exceptia situatiilor precizate in legislatie), intocmirii evidentei medicale si a asigurarii asistentei stomatologice, in caz contrar neputând fi posibila furnizarea serviciilor de specialitate.

VII. Datele cu caracter personal vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru indeplinirea scopurilor mentionate la punctul 3, cât si ulterior, in conformitate cu politicile interne si obligatiile legale care revin operatorului.

VIII. In conditiile prevazute de RGPD, persoana vizata are urmatoarele drepturi:
1. dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate;
2. dreptul la rectificare;
3. dreptul la stergerea datelor;
4. dreptul la restrictionarea prelucrarii;
5. dreptul la portabilitatea datelor;
6. dreptul la opozitie;
7. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri.

IX. Pentru exercitarea drepturilor prevazute de lege se va transmite operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, cu precizarea datelor de identificare (in mod obligatoriu - numele, prenumele si domiciliul/resedinta, precum si, optional - e-mail-ul solicitantului) catre: Valsan, cu mentiunea in atentia Responsabilului cu protectia datelor (in situatia in care este desemnata o astfel de persoana) ori prin posta electronica la adresa: Valsan (sau fax, daca este disponibil).

Cererea poate fi depusa si personal la sediul/punctul de lucru al operatorului.

In cerere se va mentiona daca se doreste ca informatiile sa fie comunicate prin posta la o anumita adresa sau e-mail (optional).

Inainte de a da curs oricarei cereri având ca obiect exercitarea drepturilor prevazute de RGPD, operatorul isi rezerva dreptul de a verifica identitatea solicitantului, pentru a se putea asigura ca solicitarea provine din partea acestuia. (optional)

Nota: Drepturile prevazute de lege se asigura, de principiu, gratuit. in vederea limitarii abuzurilor, se pot adopta politici proprii, inclusiv costuri asociate - in acest caz este recomandat sa fie prezentate politicile in cauza, inclusiv precizate costurile.

X. In conditiile prevazute de lege, persoana vizata are dreptul de a depune plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau de a se adresa justitiei. Datele de contact ale Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal pot fi consultate pe website-ul institutiei: www.dataprotection.ro

Data: 09.11.2020
Am luat cunostinta de continutul informarii,
Nume si prenume:
Reprezentant legal:
Semnatura: